Institute of Metallurgical and Foundry Engineering
|
English
|
Associated Departments
dunaferr138">
Prof. Dr. Farkas Ottó
Last modification: 03 | 28 | 2014 | Last editor: metont

Prof. Dr. Farkas Ottó szakmai önéletrajza.

Személyi adatok            

Vezetéknév / Utónév(ek)
Dr. Dr.Hc. DSc. Farkas Ottó

Cím(ek)
4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc

Telefonszám(ok)
+36 46 363169   Mobil:   +36 30 9361904

E-mail(ek)
drfarkas.otto@chello.hu

Állampolgárság
Magyar

Születési dátum
1930.01.31.

Neme
férfi

Szakmai tapasztalat      

2000 – professor emeritus Miskolci Egyetem

1975 – 2000: egyetemi tanár

1965 – 1975: egyetemi docens

1957 – 1966: adjunktus

1952 – 1957: egyetemi tanársegéd

 

1994 – 1997: rektor – Miskolci Egyetem

1986 – 1994: rektorhelyettes – Miskolci Egyetem

1984 – 1986: dékán – Kohómérnöki Kar

1987 – 1995: intézetigazgató – Metallurgiai Intézet

1987 – 1995: tanszékvezető – Vaskohászati Tanszék

1956 – 1957: üzemmérnök – DIMÁVAG

 

Tanulmányok   

1973 – 1979: Műszaki tudományok doktora (DSc.)

1966 – 1979: Műszaki tudományok kandidátusa (CSc.)

1960 – 1963: Egyetemi doktor (Dr.Univ.)

1948 – 1952: Okleveles vaskohómérnök

1940 – 1948: Gimnáziumi érettségi

 

Egyéni készségek és kompetenciák      

Anyanyelv(ek)  magyar

Egyéb nyelv(ek)

Önértékelés

Szövegértés Beszéd Írás

Európai szint (*)

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd

?

B2 önálló nyelvhasználó B2 önálló nyelvhasználó B2 önálló nyelvhasználó B2 önálló nyelvhasználó B2 önálló nyelvhasználó

?

B1 Alapszintű nyelvhasználó B1 Alapszintű nyelvhasználó B1 Alapszintű nyelvhasználó B1 Alapszintű nyelvhasználó B1 Alapszintű nyelvhasználó
(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

 

Társas készségek és kompetenciák

Együttműködésen, megvitatásokon alapuló irányítási multikulturális intézményeknek, nagy létszámú konferenciák, megbeszélések kiállítások és más csapatmunkák irányítása, levezetése.

Szervezési készségek és kompetenciák
Bonyolult rendszerek, szervezetek létrehozása, működtetése és a fő célkitűzések meghatározásának képessége, készsége.

Műszaki készségek és kompetenciák


Gyakorlati működtetése és szervizelése különböző háztartási és kerti gépeknek, felszereléseknek és berendezéseknek, különös tekintettel a fából készült vagy vízvezetékek szerelvényekre.

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák
Alapfokú számítógép-felhasználási képesség főleg, a levelezés videotelefonálási internet-információ területein.

Járművezetői engedély(ek)
B típusú

Kiegészítő információk
Kitüntetések:

−             Gábor Dénes díj

−             Munkaérdemrend bronzfokozata

−             Orosz Természettudományi Akadémia tagja

−             Miskolci Egyetem Pro Universitate kitüntetése

−             Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora (Doctorem Honoris Causa)

−             Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje

−             Magyar Mérnöki Kamara – Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai Tag

−             ISD Dunaferr Zrt – főtanácsosa

Publikációs jegyzék

I. Könyvek és egyetemi jegyzetek

Farkas Ottó: (A Vaskohászati Kézikönyv, 895 old. Szerkesztő Óvári Antal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985), A nyersvasmetallurgia alapjai (pp. 81-95.); A vasércek és a nagyolvasztó elegyének agglomerálása (pp. 96-137.); Fizikai viszonyok a nagyolvasztóban (pp.188-192.); A nagyolvasztó metallurgiai fo-lyamatai (pp.193-215.); A nagyolvasztó anyag- és energiagazdasága (pp. 236-242.); Vasszivacsgyártás (pp. 255-261.) című fejezetei.

Farkas Ottó: Nyersvasmetallurgia. Tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. (485 old.)

Farkas Ottó: Ferroötvözetek gyártása. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1961. (97 old.)

Simon Sándor, Farkas Ottó: Vas- és fémkohászattan I. Egyetemi jegyzet Tankönyvki-adó, Budapest, 1962. (199 old.)

Farkas Ottó: Nyersvasgyártás. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó Budapest, 1966. (486 old.)

Farkas Ottó: Nyersvaskohászattan I. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. (263 old.)

Farkas Ottó: Nyersvaskohászattan II. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. (312 old.)

Farkas Ottó: Vasmetallurgia. Egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetem 2006. pp.300.

Farkas Ottó: A vasmetallurgia új eljárásai. Egyetemi jegyzet, Miskolci egyetem

2003. pp. 130.


II. Disszertációk

Farkas Ottó: Vizsgálatok maximálisan kéntelenítő nagyolvasztósalakok összetételének kialakítására. Egyetemi doktori értekezés. Miskolc, 1962. (67 old.)

Farkas Ottó: A nyersvas kéntelenítési folyamatának reakció-kinetikai vizsgálata és az optimális tulajdonságú nagyolvasztósalakok összetételének kialakítása. Kan-didátusi értekezés. Miskolc, 1965. (180 old.)

Farkas Ottó: A gáz kémiai kihasználásának törvényszerűségei a nagyolvasztókban. Akadémiai doktori értekezés. 1978. (202 old.)


III. Szakmai (és kapcsolódó) cikkek

Farkas Ottó: Nedvesített fúvószél használata a nagyolvasztóban.

NME Közleményei II. kötet. Miskolc, 1958, pp.167-180.

Farkas Ottó: A gőzbefúvás metallurgiai és gazdasági hatása a nagyolvasztó üzemére. I. rész. Kohászati Lapok, 1958., I., pp. 1-6.

Farkas Ottó: Összefüggés nedvesített fúvószéllel működő nagyolvasztóban az oxidáci-ós öv nagyságára ható tényezők között. Kohászati Lapok, 19558., 2.-3., pp. 138-142.

Farkas Ottó: A gőzbefúvás metallurgiai és gazdasági hatása a nagyolvasztó üzemére. II. rész. Kohászati Lapok, 1958., 4., pp. 186-190.

Farkas Ottó: A Vaskohászattani Tanszék története. Kohászati Lapok, 1959., 12., pp. 362-569.

Farkas Ottó: Könyvismertetés. Kohászati Lapok 1961.,2., p. 95.

Farkas Ottó: A nagyolvasztósalak ionszerkezete. Kohászati Lapok, 1961., 11., pp. 481-485.

Farkas Ottó: A nyersvaskéntelenítési folyamat optimális feltételeinek vizsgálata ionel-mélet alapján (NME Közl. VIII.k. 1962., pp. 107-126.

Ottó Farkas: Untersuchungen zur Ausbildung der Zusammensetzung von Hochofenschlacken mit hohem Entschwefelungsvermőgen und niedriger Viskosität. Freiberger Forschungshefte B 106. 1965., pp. 43-75.

Farkas Ottó: Vizsgálatok maximálisan kéntelenítő nagyolvasztósalakok összetételének kialakítására. A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei. 11. köt. 1965., pp. 121-154.

Farkas Ottó: A MgO-, Al2O3- és BaO-tartalom hatása a nagyolvasztósalak viszkozitá-sára. Kohászati Lapok, 100. évf. 1967., 4. sz., pp. 165-169.

Ottó Farkas: Study on viscosity properties of blast furnace slags. Acta Technica Acad. Sci. Hung., 60, 1968., (1-2)., pp. 149-175.

Ottó Farkas: Zusammenhang zwischen Temperatur und Viskosität der Hochofenschlacken. NME Id. Közl. 32, 1972., pp. 233-245.

Farkas Ottó: Vizsgálatok a nagyolvasztó hőtani és redukciós viszonyainak meghatáro-zására. Társszerzőkkel. Ózdi Acél, 1974., 2., pp. 5-14.

Farkas Ottó: Indirekt redukciós viszonyok vizsgálata a nagyolvasztóban. BKL Kohá-szat, 107, 1974., (7)., pp. 300-303.

Farkas Ottó: A nagyolvasztói CO-kihasználás néhány kérdése. BKL. Kohászat. 1975., 9., pp. 389-392.

Horváth János, Farkas Ottó, Sziklaváry János: Beszámoló külföldi konferenciáról. BKL Kohászat 1974., 12., pp. 557-558.

Farkas Ottó: A vasszivacsgyártás (direktredukciós eljárások) helyzete és fejlődése. Óz-di Acél, 1976., (2)., pp. 5-14.

Farkas Ottó: A hidrogén kémiai kihasználása a nagyolvasztóban. BKL. Kohászat. 1976., 1., pp. 20-22.

Farkas Ottó: A vízgázreakció kapcsolata a vas-oxidok hidrogénes redukciójával a nagyolvasztóban. BKL. Kohászat, 110, 1977., (I)., pp. 16-20.

Farkas Ottó: A hidrogén részvétele a nagyolvasztó redukciós munkájában. BKL. Ko-hászat, 110, 1977., (2)., pp. 70-75.

Farkas Ottó: A nyersvasösszetétel állandóságának feltételei. BKL. Kohászat, 110, 1977., (3-4)., pp. 106-111.

Farkas Ottó: Vas- és acélgyártásunk fejlődése a Szovjetunió adta lehetőségek felhasz-nálásának tükrében. NME Közl. II. Kohászat. 24. 1978., pp. 59-67.

Farkas Ottó: A vasmetallurgia technológiai és energetikai helyzete. Műszaki Tudo-mány. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979., 58. köt., 1-4. szám., pp. 67-81.

Farkas Ottó: A NME Vaskohászattani Tanszékének nyersvaskohászati, kutatási mun-kái. NME Közleményei I. sorozat Kohászat, 21 (1975) kötet – 1 füzet.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila – Varga István: Oxigénben dúsított fúvószél hatása a nagy-olvasztó teljesítményére. BKL. Kohászat 1980., 3-4., pp. 129-135.

Farkas Ottó – Horváth János – Zipzer Konrád: A vaskohászat energiafogyasztása és csökkentési lehetőségei. ENSZ Európai Gazdasági Bizottság “Vaskohászati Energetikai Szemináriumának kiadványa Bécs. 1981., 1., pp. 1-9.

Farkas Ottó: A vasmetallurgia energetikai és technológiai helyzete. BKL. Kohászat, 1981., pp. 1-7.

Farkas Ottó: A nyersvasgyártás fajlagos kokszfogyasztásának csökkentésére szolgáló hazai lehetőségek. BKL. Kohászat, 1981., 2., pp. 57-61.

Farkas Ottó: Energiatakarékossági törekvések a nyersvasgyártásban. Dunai Vasmű Műszaki Gazdasági Közleményei. 1982., 3-4., pp. 33-38., továbbá BKL Ko-hászat, 1983. 04., pp. 145-150.

Farkas Ottó: A nyersvasmetallurgia új útjai. BKL. Kohászat, 1983., 10., pp. 433-439.

Farkas Ottó, Sulcz Ferenc: A kohászati felsőoktatás jelene. “Vivat Academia” Emlék-könyv, OMBKE-OEE, Budapest 1985., pp. 187-198.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila: Kombinált fúvószél paramétereinek optimalizálása. A magyar bánya- és kohómérnökképzés megindításának 250. évfordulója c. Ju-bileumi Kohászati Konferencia Kiadványa. NME, Miskolc, 1985. nov. 4-6., A5., továbbá BKL Kohászat 1985., 6., pp. 171-173.

Farkas Ottó: A magyar kohómérnökképzés múltja, jelene, perspektivái. BKL Kohászat, 1986., 6., pp- 154-158.

Farkas Ottó: A ME 1985/86. tanév tanévzáró beszéde. Miskolci Egyetem Évkönyve, 1988.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila: A kombinált fúvószél paramétereinek optimalizálása. BKL Kohászat, 1986., 6., pp. 171-173.

Farkas Ottó: A nyersvasgyártás távlati fejlődési irányai és a hazai fejlesztés lehetősé-gei. BKL Kohászat. 1966., pp. 102-107.

Farkas Ottó: A nagyolvasztóba adagolandó koksz és földgáz arányának meghatározása. BKL Kohászat. 1987., 10., pp. 433-437.

Farkas Ottó: A tanszékalapító Kerpely. Emlékülés Kerpely Antal születésének 150. évfordulója alkalmából. Miskolc, 1987. szept. 18-19. NME., pp. 5-17., to-vábbá BKL. Kohászat 1988.6. pp. 245-248.

Farkas Ottó – Réthy Károly – Farkas Kornél – Kemecsei Sándor – Csehil György: Szá-mítógépes elemzésre épülő betét és járat optimalizálás eredményei és további célkitűzései. 10. Orsz. Nyersvasgyártó és Acélgyártó Konf. Siófok (Balaton-széplak), 1988. IX. 8-10. Dunaújváros, Kiadvány, Dunai Vasmű, 1988., I., pp. 39-47.

Farkas Ottó: Koksz/szénhidrogén helyettesítési arány meghatározása a nagyolvasztó-ban. 10. Orsz. Nyersvasgyártó és Acélgyártó Konf. Siófok (Balatonszéplak), 1988. IX. 8-10. Dunaújváros, Kiadvány 1988. Dunai Vasmű, I/pp. 68-80.

Farkas Ottó – Csehil György – Tóth Lajos Attila: Optimális földgázmennyiség megha-tározása a nagyolvasztóban. 10. Orsz. Nyersvasgyártó és Acélgyártó Konf. Siófok (Balatonszéplak), 1988. IX. 8-10. Kiadvány Dunaújváros, 1988. Du-nai Vasmű. I/pp. 81-88.

Ottó Farkas: Determination of coke-natural gas substitution ratio in blast furnaces. Acta techn. 1988., pp. 143-153.

Ottó Farkas – Lajos Attila Tóth: Determination of Optimal Quantity of Natural Gas in the Blast Furnace. Int. Congr. New Developments in Metallurgical Processing, Düsseldorf, 1989. X. 22-24. Verein Deuthe Eisenhüttenleute. I/p. 8.

Farkas Ottó – Farkas Kornél: A földgáz és olaj összetételének hatása a kiváltható kokszmennyiségre a nagyolvasztóban. BKL. Kohászat, 1989., pp. 494-497.

Farkas Ottó: Kerpely Antal szobrának avatóbeszéde. BKL Kohászat, 198ö. 11., pp. 510-511.

Farkas Ottó – Farkas Kornél – Réthy Károly – Kemecsei Sándor – Csehil György: Szá-mítógépes elemzésre épülő betét- és járatoptimalizálás eredményei és további célkitűzései. BKL Kohászat, 1990., 1., pp. 19-21.

Farkas Ottó – Csehil György – Tóth Lajos Attila: Optimális földgázmennyiség megha-tározása a nagyolvasztóban. BKL Kohászat, 1990., 4., pp. 163-165.

Farkas Ottó: Nekrológ (Simon Sándor). BKL Kohászat 1990., 6., pp. 176-178.

Ottó Farkas, Peter Raisz: Co-operative Training of Engineers. Seventh World Conference on Cooperative Education c. konferencia Olenning Quide and Paper Synopses c. kiadványa, Hong-Kong 1991. augusztus 26-30, pp. 179-180.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila – Kovács Zsolt – Márkus László – Lehoczki József: A nyersvasgyártási folyamatokra ható tényezők összhangjának gyakorlati meg-jelenése. A Kohómérnöki Kar kutatási Eredményei c. konferencia kiadványa. Miskolc, 1992. június 25., pp. 1-6.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila: A nagyolvasztó egyenletes működését elősegítő medence-gáz- és kombinált fúvószél-paraméterértékek kapcsolatrendszere. A Kohó-mérnöki Kar Kutatási Eredményei c. konferencia kiadványa. Miskolc, 1992. június 25., pp. 7-12.

Farkas Ottó – Kovács Zsolt – Farkas Kornél – Hamucska Antal: Kokszolásra alkalmas szenek, illetve szénelegyek metallurgiai és gazdasági értékelése. V. Anyag- és energiatakarékosság a Vaskohászatban c. konferencia kiadványa. Balaton-széplak. 1993. május 12.14., pp. 81-102.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila: Alacsony Si-tartalmú nyersvasak gyártásának metallurgiai feltételei. Metallurgiai Mérnöktovábbképző Kiadványa. DUNAFERR, Dunai Vasmű 1993. június 8-16., Dunaújváros, pp. 1-47.

Tóth L. Attila – Farkas Ottó: A nyersvas Si-tartalma és az arra ható tényezők vizsgála-ta….. Mérnöktovábbképző Konferencia. DUNAFERR, 1993., június 8-16. Konferenciakiadvány, pp. 48-64.

Ottó Farkas – Lajos A. Tóth – Zsolt Kovács: Matematisches modell zur Förderung der Bestimmung des Bedingungssystems des Gleichmässigen Ganges von Hochöfen. Metallurgy East-West 93. International Conference, Slovakia, High-Tatras, 1993. oktober 11-14. Olympia Kosice, pp. 365-374.

Farkas Ottó – Farkas Kornél: A földgáz metallurgiai és hőtechnikai munkájának szimu-lációja a nyersvasgyártásban. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konfe-rencia Balatonszéplak 1994. szept. 7-9. Konferenciakiadvány, 1994. pp. 215-234.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila – Kovács Zsolt – Szabó József – Márkus László – Lehoczki József: Összefüggések a betétanyagok kémiai és fizikai tulajdonságainak in-gadozása és a nyersvasminőség változása között. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia Balatonszéplak 1994. szept. 7-9. Konferenciakiadvány, 1994. pp. 235-253.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila – Kovács Zsolt – Szabó József – Márkus László – Lehoczki József: Optimális földgázmennyiség meghatározására irányuló vizsgálatok a nagyolvasztóban. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia Bala-tonszéplak 1994. szept. 7-9. Konferenciakiadvány, 1994. pp. 254-288.

Farkas Ottó – Kovács Zsolt – Juhász György: Folyékony acél áramlásának vizsgálata folyamatos acélöntésnél a közbenső üstben vízmodell-kísérlettel. XII. Orszá-gos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia Balatonszéplak 1994. szept. 7-9. Konferenciakiadvány, 1994. pp. 289-306.

Bollobás József – Farkas Ottó – Szarka Gyula: LD-acélgyártásnál a salakszegény csa-polást befolyásoló körülménye hatásinak vizsgálata. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia Balatonszéplak 1994. szept. 7-9. Konferenciakiadvány, 1994. pp. 307-318.

Farkas Ottó: Rektori tanévnyitó beszéd, ME Évkönyv 1994/95.

Farkas Ottó: Determination of Coke-Natural gas Substitution Ratio in Blast Furnaces. Publications of the University of Miskolc, 1994. pp. 11-20.

Farkas Ottó – Kovács Zsolt – Tóth L. Attila: Nyersvasönköltség-csökkentés elegyopti-malizálás révén. GÉP. XLVII. évf. 1995. 2., pp. 4-5. továbbá MICRO-CAD Konf. ME. 1995., febr. 23. Konferenciakiadvány, Metallurgia. pp. 32-37.

Farkas Ottó, Tóth L. Attila, Kovács Zsolt: A pelletarány növelésének hatása a nagyol-vasztó működésére a nyersvasgyártás műszaki mutatóira. Publications of the University of Miskolc, 1995., pp. 75-79.

Farkas Ottó: Rektori beszéd a ME Dunaújvárosi Főiskolai Kara 25 éves jubileumán. Dunaújvárosi Napló, 1995., febr. 8.

Farkas Ottó, Kovács Zsolt, Tóth L. Attila: A nyersvasgyártás anyagbeszerzésének elő-segítése az elegyköltség optimalizálása révén. VI. Anyag- és Energiatakaré-kosság a Vaskohászatban c. konferencia kiadványa, Balatonszéplak 1995, pp. 14-19.

Farkas Ottó: A nagyolvasztókoksz reakcióképességének és szilárdságának komplex vizsgálata. Kokszgyártás c. konferencia. Dunaújváros, DUNAFERR-DBK. Konferenciakiadvány. 1995., okt. 2-4., pp. 8-38.

Farkas Ottó: A pelletarány növelésének hatása a nagyolvasztó fajlagos mutatóira. Mér-nöktovábbképző Konferencia Dunaújváros 1995., okt. 2-5. Konferencia-kiadvány, pp. 5-38.

Farkas Ottó, Tóth L. Attila: 100 %-ban pellettel dolgozó nagyolvasztók munkájának vizsgálata. Mérnöktovábbképző Konferencia. Dunaújváros 1995. okt. 2-5. Konferenciakiadvány, pp. 53-79.

Farkas Ottó: Rektori tanévnyitó beszéd. ME Évkönyv 1995/96.

Farkas Ottó: 260 éves az Alma Materünk. Egyetemi Évkönyv 1995/1996. Miskolci Egyetem. pp. 26-39.

Farkas Ottó: A COREX- és a DIOS-eljárás összehasonlító értékelése. DUNAFERR-kiadvány. Dunaújváros 1996. pp. 1-40.

Farkas Ottó: Rektori tanévnyitó beszéd. ME Évkönyv 1996/97.

Ottó Farkas: Relationship between the coke reactivity index and the coke strength after reaction and their dependencies. 7th Material and Energy Saving in the Metallurgy Conference. Balatonszéplak, 1997. szept. 4-6. Proceeding, pp. 11-17.

Farkas Ottó: A bányászat, a kohászat és a gépipar Miskolcon című konferencia meg-nyitó beszéde. Miskolc a Millecentenárium évében c. könyv 1997., 1. kötet, pp. 331-332.

Farkas Ottó: A Miskolci Egyetem mint tudományos műhely. Miskolc a Millecentenári-um évében c. könyv, Miskolc 1997. 2. kötet, pp. 305-314.

Ottó Farkas – János Czabán – Gyula Patkó: On the Hungarian Engineering Education with a Central European and European Outlook. 1st Asia-Pacific Forum on Engineering and Technology Education c. Konferencia. Melbourne, 1997. júl. 6-9. Konferenciakiadvány. pp. 117-121.

Farkas Ottó, Lehoczki József: Bázikus zsugorítványok kohósítási lehetőségei. Nemzet-közi Számítástechnikai Konferencia. 1998. febr. 24-26. Miskolci Egyetem. Konferenciakiadvány, B. Metallurgia, pp. 41-44.

Farkas Ottó: A nyersvasgyártás fejlődése és új eljárásai. XIII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia. Balatonszéplak, 1998. szept. 10-11. Konferencia-kiadvány, pp. 29-54.

Műszaki Gazdasági Közlemények, DUNAFERR 1998, 4., pp. 29-37.

Farkas Ottó: A nagytoroknyomás elméleti alapjai. Mérnöktovábbképző Kiadvány, DUNAFERR 1998. szept. pp. 39-44.

Farkas Ottó – Szücs László – Lehoczki József: A SiO2-redukció és a salaktulajdonsá-gok kapcsolatrendszere a nagyolvasztóban. Nemzetközi Számítástechnikai Konferencia Kiadványa. Miskolci Egyetem 1999. febr. 24-25., II. kötet, pp. 13-19..

Tóth L. Attila – Farkas Ottó: Bázikus zsugorítványok metallurgiai tulajdonságai. BKL Kohászat 1999., 6-7., pp. 238-241.

Farkas Ottó: Jubileumi Emlékezések BKL Kohászat, 1999. 9., pp. 377-381.

Farkas Ottó – Szücs László – Lehoczki József: Mészkő-nélküli nagyolvasztóelegy ko-hósítása és várható eredményei. VIII. Anyag-, energia- és környezetgazdál-kodás a vaskohászatban c. konferencia. Balatonszéplak 1999. szept. 9-10. Konferenciakiadvány I. kötet, pp. 129-145.

Farkas Ottó – Szücs László – Lehoczki József: A nagyolvasztói medencesalak bázikus-ságának szerepe a nyersvas Si-tartalmának kialakulásában. BKL Kohászat 2000. 6-7. sz. pp. 237-241.

Farkas Ottó: Simon Sándor. Magyar Tudomány 2001. pp. 3-7.

Farkas Ottó – Szücs László – Lehoczki József – Cseh Ferenc: Adagolási rendszer op-timalizálása a nagyolvasztóban, a gázkihasználás fokozása érdekében. IX. Anyag- Energia- és Környezetgazdálkodás a Vaskohászatban c. Konferencia (Balatonszéplak, 2001. 09. 06-07.) kiadványa I. kötet pp. 51-66.

Farkas Ottó – Szücs László – Tóth László – Cseh Ferenc: Az I. sz. nagyolvasztó opti-mális fúvóforma-átmérőjének elméleti és gyakorlati meghatározása. XIV. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia (Balatonszéplak, 2002. 09. 12-13.) kiadványa, pp. 35-49.

Tóth L. Attila – Farkas Ottó: A környezetszennyezés csökkentésére irányuló kutatások a vasmetallurgiában. Mechatronika, Anyagtudomány. A miskolci Egyetem Közleménye. 2003. pp. 69-80.

Farkas Ottó: A DUNAFERR nyersvasgyártásának helyzete és helye a világ vaskohá-szatában DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények 2004/2. pp. 71-77.

Farkas Ottó: Dr.h.c. Horváth Zoltán. BKL Kohászat 2004., 5., p. 57.

Farkas Ottó: Kerpely Antal a tanszékalapító. BKL Kohászat 2008., 1., pp. 7-10.

Farkas Ottó: A karbonfelhasználás csökkentésére irányuló törekvések a nyersvasgyár-tásban. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények 2008., 3., pp. 137-140.

Farkas Ottó, Tóth László, Cseh Ferenc, Móger Róbert, Harcsik Béla: Az ISD DUNA-FERR Zrt. II. számú nagyolvasztójában végzett kísérletek a diókoksz hatása-inak és felhasználhatóságának meghatározására. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények 2009., 1., pp. 3-7.

Farkas Ottó, Tóth László, Cseh Ferenc, Móger Róbert, Harcsik Béla: A 60 kg/t nyersvas-mennyiségű diókoksz-felhasználás hatásainak kutatása lebegyénszki, illetve mihajlovszki pellet kohósítása esetén, az ISD DUNA-FERR Zrt. nagyolvasztóiban. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közle-mények 2009., 1., pp. 8-13.

Farkas Ottó, Tóth László, Cseh Ferenc, Márkus Róbert, Harcsik Béla: A szénporbefúvás lehetőségei és várható eredményei a forrószél-hőmérséklet növelésével elérhető hőkompenzációval, az ISD DUNAFERR Zrt. nagyol-vasztóinak feltételrendeszerében. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Köz-lemények 2009.2., pp. 65-70.

Farkas Ottó, Tóth László, Cseh Ferenc, Márkus Róbert, Harcsik Béla: A szénporbefúvás lehetőségei és várható eredményei oxigéndúsítással elérhető égéshőmérséklet-kompenzációval, az ISD DUNAFERR Zrt. nagyolvasztó-inak feltételrendszerében. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemé-nyek 2009. 3., pp. 117-121.

Farkas Ottó: Horváth Zoltán mellszobrát avató beszéd. BKL Kohászat 2009., 5., pp. 48-49.

Farkas Ottó, Márkus Róbert, Grega Oszkár: Veszélyes hulladéknak minősülő ipari eredeti porok és más hulladékok veszélyességének megszüntetése, hasznosítási lehetősége-inek kidolgozása. XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyószentmiklós, 2011. március 31 – április 3. Konferencia-kiadvány, pp. 64-67.


IV. Szakmai (és kapcsolódó) előadások

Farkas Ottó: Összefüggés a nagyolvasztósalakok szerkezete és kéntelenítőképessége között. (előadás az OMBKE ózdi csoportjának Műszaki Nap c. rendezvényén Ózd, 1962. április 10.

Farkas Ottó: Nagyolvasztó-salakok viszkozitásviszonyai. Nehézipari Műszaki Egye-tem, Kohómérnöki Kar, Elméleti Kohászati és Képlékenyalakítási Tudomá-nyos Ülésszak. Miskolc, 1968. április 25-27

Farkas Ottó: Indirekt redukciós viszonyok vizsgálata a nagyolvasztóban. 5. Orsz. Nyersvasgyártó és Acélgyártó Konf. Balatonszéplak, 1973. szeptember 19-21.

Farkas Ottó – Simon Sándor: A hazai nyersvasgyártás és acélgyártás tudományos kér-dései a magyar-szovjet műszaki-tudományos együttműködés tükrében. Ha-zánk műszaki egyetemei, főiskolái és a tudományegyetemek természettudo-mányi karai által rendezett tudományos ülésszak. Budapest, 1974. június 13-14.

Farkas Ottó: A nyersvasösszetétel állandóságának feltételei. 6. Orsz. Nyersvasgyártó és Acélgyártó Szeminárium. Balatonszéplak, 1976. szept. 21-23.

Farkas Ottó: Oxigénben dúsított fúvószél hatása a nagyolvasztó teljesítményére. 7. Orsz. Nyersvasgyártó Konf. Balatonszéplak, 1979. szeptember 11-13.

Farkas Ottó: A vasmetallurgia technológiai és energetikai helyzete. Magyar Tudomá-nyos Akadémia Közgyűlése. Budapest, 1980. május 6.

Farkas Ottó: A ME 1985/86. tanévének tanévzáró beszéde. ME Ünnepi Nyilvános Egyetemi Tanácsülés, 1986.

Farkas Ottó: A kohómérnökképzés 250 éve. Emlékülés a műsz. felsőokt. kezdetének 250. évfordulójára. Miskolc, 1985. szeptember 3.

Farkas Ottó: A nyersvasgyártás távlati fejlődési irányai és a hazai fejlesztés lehetősé-gei. 9. Orsz. Nyersvasgyártó és Acélgyártó Konf. Balatonszéplak. 1985. szep-tember 4-6.

Farkas Ottó – Tóth Lajos Attila: A kombinált fúvószél paramétereinek optimalizálása. Jub. Kohászati Konf. Miskolc, 1985. november 4-6.

Farkas Ottó: A kohómérnökképzés múltja, jelene és perspektívái. Jub. Kohászati Konf. Miskolc, 1985. november 4-6.

Farkas Ottó: A tanszékalapító Kerpely. Jubileumi emlékülés. MAB-Székház Miskolc, 1987. szeptember 18-19.

Ottó Farkas: Bestimmung des Koks/Erdgas-Ersatzverhältnisses und der optimalen spezifischen Erdgasmenge im Hochofen. Miskolci Napok Leobenben, Leoben, 1987. szeptember 18-19.

Farkas Ottó: A koksz/szénhidrogén helyettesítési arány meghatározása a nagyolvasztó-ban. X. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia. Siófok. 1988. szep-tember 8-10.

Farkas Ottó – Csehil György – Tóth Lajos Attila: Optimális földgázmennyiség megha-tározása a nagyolvasztóban. X. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferen-cia. Siófok, 1988. szeptember 8-10.

Farkas Ottó – Farkas Kornél – Réthy Károly – Kemecsei Sándor – Csehil György: Szá-mítógépes elemzésre épülő betét- és járatoptimalizálás eredményei és további célkitűzései. X. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia. Siófok, 1988. szeptember 8-10.

Ottó Farkas: Calculation of mutual replacement ratios of coke, natural gas and oil in the blast furnace. Professional Conferance in University of Toronto, 1989. április 28.

Farkas Ottó – Farkas Kornél: A földgáz és olaj összetételének hatása a kiváltható koszmennyiségre a nagyolvasztóban. 3. Anyag- és energiatakarékosság a vaskohászatban c. Konf. Balatonszéplak, 1989. május 4-6.

Ottó Farkas – L. Attila Tóth: Determination of optimal quantity of natural gaz in the blast furnace. International Congress. New developments in metallurgical processing. Düsseldorf, 1989. okt. 22-24.

Farkas Ottó: Kerpely Antal szobrának avatóbeszéde, ME 1989.

Ottó Farkas: Bestimmung des Koks/Öl Ersatzverhältnisses und der optimalen spezifischen Öl im Hochofen. Technische Konferenze in Montanuniversitäte Leoben, 1989. december 15.

Farkas Ottó: A jelen és a jövő lehetőségei a Miskolci Egyetemen. Bór az acélban c. konferencia, Miskolc, 1990. május 17.

Farkas Ottó: A hazai kohómérnökképzés helyzet és fejlesztési feladatai. Dunaújvárosi Műszaki Napok c. konferencia. Dunaújváros, 1990. november 7-9.

Farkas Ottó: A Vaskohászattani Tanszék 1986-1990 évi kutató munkája. A Miskolci Egyetem Tanszéki Tudományos Ülésszaka c. konferencia. Miskolc, 1991. május 10.

Farkas Ottó: Koksz/szénhidrogén helyettesítési arányok függőségei a nagyolvasztóban. A Miskolci Egyetem Tanszéki Tudományos ülésszaka c. konferencia. Mis-kolc, 1991. május 10.

Farkas Ottó: A nagyolvasztókokszok komplex metallurgiai értékelése. IV. Anyag- és energiatakarékosság a Vaskohászatban c. konferencia. Balatonszéplak. 1991, május 15-17.

Farkas Ottó: A posztgraduális képzés helyzete, feladatai. Kohászati Kutatások Helyze-te c. konferencia MAB-Székház, Miskolc, 1991. június 13-14.

Ottó Farkas – Péter Raisz: CO-operative Training of Engineers. Seventh World Conference on Co-operative Education. Hong-Kong. 1991. augusztus 26-30.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila – Kovács Zsolt – Márkus László – Lehoczki József: A Du-nai Vasmű II. sz. nagyolvasztójának metallurgiai munkája XI. Országos Nyersvasgyártó- és Acélgyártó Konferencia. Balatonszéplak. 1991. szeptem-ber 11-13.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila – Kovács Zsolt – Márkus László – Lehoczki József: A nyersvasgyártási folyamatokra ható tényezők összhangjának gyakorlati meg-jelenése. Kohómérnöki Kar Kutatási Eredményei c. konferencia. Miskolc, 1992. június 25.

Tóth L. Attila – Farkas Ottó: A nagyolvasztó egyenletes járatát elősegítő medencegáz- és kombinált fúvószéljellemzők kapcsolatrendszere. Kohómérnöki Kar Kuta-tási Eredményei c. konferencia. Miskolc, 1992. június 25.

Ottó Farkas: Educational and scientific activities of the University of Miskolc. Profes-sional Conference in University of Toronto, 1993. január 18.

Farkas Ottó – Kovács Zsolt – Farkas Kornél – Hamucska Antal: Kokszolásra alkalmas szenek illetve szénelegyek metallurgiai és gazdasági értékelése. V. Anyag- és energiatakarékosság a Vaskohászatban c. konferencia. Balatonszéplak, 1993. május 12-14.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila – Kovács Zsolt – Szabó József – Márkus László – Lehoczky József: Optimális földgázmennyiség meghatározására irányuló vizsgálatok a nagyolvasztóban. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Du-naújvárosi Szervezetének Műszaki Napja. Dunaújváros, 1993. november 4.

Ottó Farkas – Lajos A. Tóth – Zsolt Kovács: Matematisches modell zur Förderung der Bestimmung des Bedingungssystems des Gleichmässigen Ganges von Hochöfen. Metallurgy East-West’ 93. International Conference, Slovakia, High-Tatras, 1993. október 11-14.

Farkas Ottó: Vaskohászatunk helyzete. MTA Műszaki Tudományok Osztályának szakmai rendezvénye 1993. december 9.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila: Alacsony Si-tartalmu nyersvas gyártásának elméleti alap-jai. Mérnöktovábbképző Konferencia. DUNAFERR, 1993. június 8-16.

Tóth L. Attila – Farkas Ottó: A nyersvas Si-tartalma és az arra ható technológiai ténye-zők vizsgálata….. Mérnöktovábbképző Konferencia. DUNAFERR, 1993. jú-nius 8-16.

Bollobás József – Farkas Ottó – Szarka Gyula: LD-acélgyártásnál a salakszegény csa-polást befolyásoló körülmények hatásainak vizsgálata. XII. Országos Nyers-vas- és Acélgyártó Konferencia. Balatonszéplak, 1994. szeptember 7-9.

Farkas Ottó: Rektori tanévnyitó beszéd, ME 1994. szept. Ünnepi Nyilvános Egyetemi Tanácsülés, ME.

Farkas Ottó – Farkas Kornél: Szénhidrogének metallurgiai szimulációja a nyersvas-gyártásban. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia. Balaton-széplak, 1994. szeptember 8-9.

Farkas Ottó és társai: Összefüggések a betétanyagok kémiai és fizikai tulajdonságainak ingadozása és a nyersvasminőség változása között. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia. Balatonszéplak, 1994. szeptember 8-9.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila – Kovács Zsolt: Pellettulajdonságok-Pelletkohósítás. OMBKE Dunaújvárosi Szervezetének Műszaki Napja. Dunaújváros, 1994. október 20.

Farkas Ottó: Rektori beszéd a ME Dunaújvárosi Főiskolai Karának 25 éves Jubileumi Ünnepségén, 1995. febr.

Farkas Ottó – Kovács Zsolt – Tóth L. Attila: Nyersvasönköltség-csökkentés, elegyopti-malizálás révén. Nemzetközi Számítástechnikai Konferencia Miskolci Egye-tem, 1995. február 23.

Farkas Ottó: 260 éves az Alma Mater. Jubileumi tudományos Konferencia. Miskolci Egyetem, 1995. szeptember 7-8.

Farkas Ottó: Rektori tanévnyitó beszéd. 1995. szept. Ünnepi Nyilvános Egyetemi Ta-nácsülés, ME.

Tóth L. Attila – Farkas Ottó – Kovács Zsolt: A pelletarány növelésének hatása a nagy-olvasztó működésére, a nyersvasgyártás műszaki mutatóira. Jubileumi tudo-mányos Konferencia. Miskolci Egyetem, 1995. szeptember 7-8.

Farkas Ottó: Az olvadékredukciós eljárások fejlődési arányai. Jubileumi Tudományos Konferencia. Miskolci Egyetem, 1995. szeptember 7-8.

Farkas Ottó: A koksz/földgáz helyettesítési arány meghatározása. VI. Anyag- és Ener-giatakarékosság a Vaskohászatban c. Konferencia. Balatonszéplak 1995. szeptember 7-9.

Kovács Zsolt – Farkas Ottó – Tóth L. Attila: A nyersvasgyártás alapanyag-beszerzésének elősegítése az elegyköltség optimalizálása révén. VI. Anyag- és Energiatakarékosság a Vaskohászatban. Konferencia. Balatonszéplak, 1995. szeptember 7-9.

Farkas Ottó: A nagyolvasztókoksz reakcióképességének és szilárdságának komplex vizsgálata. Kokszgyártás c. konferencia. Dunaújváros, DUNAFERR-DBK. 1995. október 2-4.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila: 100 %-ban pellettel dolgozó nagyolvasztók munkájának vizsgálata. Mérnöktovábbképző Konferencia. Dunaújváros, 1995. október 2-5.

Farkas Ottó: A pelletarány növelésének hatása a nagyolvasztó fajlagos mutatóira. Mér-nöktovábbképző Konferencia. Dunaújváros, 1995. október 2-5.

Ottó Farkas – Gyula Patkó: Present Situation and Prospective Development Trends of the Hungarian Higher Education. Conference of University of Nagaoke, Japan, 1996. május 1.

Farkas Ottó: Olvadékredukciós nyersvasgyártó eljárások rendszerezése és összehason-lító értékelése. Fejlesztési Konferencia, DUNAFERR, 1996. május 21.

Farkas Ottó: A Miskolci Egyetem mint tudományos műhely. Miskolc a Millecentenári-um évében c. konferencia. Miskolc, 1996.

Farkas Ottó: A bányászat, a kohászat és a gépipar Miskolcon című Konferencia meg-nyitó beszéde. Miskolc 1996.

Farkas Ottó: Rektori tanévnyitó beszéd. 1996. szept. Ünnepi Nyilvános Egyetemi Ta-nácsülés, ME.

Ottó Farkas – János Czabán – Gyula Patkó: On the Hungarian Engineering Education with a Central European and European Outlook. 1st Azia-Pacific Forum on Engineering and Technology Education c. Konferencia. Melbourne 1997. jú-lius 6-9.

Farkas Ottó: Rektori tanévnyitó beszéd. 1997. szept. Ünnepi Nyilvános Egyetemi Ta-nácsülés, ME.

Farkas Ottó – Lehoczki József: Bázikus zsugorítványok kohósítási lehetőségei. Nem-zetközi Számítástechnikai Konferencia. 1998. február 24-26. Miskolci Egye-tem, Miskolc.

Farkas Ottó – Tóth L. Attila: A nyersvas Si-tartalmának szabályozási lehetőségei. Az MTA “Anyagtudomány ’98 c. tudományos ülése. Budapest, 1998. május 13.

Farkas Ottó: A nyersvasgyártás fejlődése és új eljárásai. XIII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia. Balatonszéplak, 1998. szptember 10-11.

Farkas Ottó: A nagytoroknyomás elméleti alapja. Mérnöktovábbképző Konferencia. Dunaújváros, 1998. szeptember 28-29.

Farkas Ottó – Szűcs László – Lehoczky József: Összefüggés a SiO2-redukció és a nagy-olvasztósalak bázikussága között. MicroCAD’ 99 Konferencia, 1999. február 24-25. Miskolci Egyetem, Miskolc

Farkas Ottó: Jubileumi emlékezések. A ME Kohómérnöki Karának Tudományos ülés-szaka. Miskolc, MAB-Székház 1999. szeptember 1-2.

Tóth L. Attila – Farkas Ottó: Bázikus zsugorítványok metallurgiai tulajdonságai. A ME Kohómérnöki Karának Tudományos ülésszaka. 1999. szeptember 1-2. Mis-kolc, MAB-Székház.

Farkas Ottó – Szücs László – Lehoczki József: Mészkő-nélküli nagyolvasztóelegy ko-hósítása és várható eredményei. VIII. Anyag-, energia- és környezetgazdál-kodás c. konferencia. Balatonszéplak, 1999. szeptember 9-10.

Farkas Ottó – Szücs László – Lehoczki József: A nagyolvasztói medencesalak bázikus-ságának szerepe a nyersvas Si-tartalmának kialakulásában. A Miskolci Egye-tem Anyag- és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszaka. Miskolci Egyetem, 2000 augusztus 30-31.

Farkas Ottó: Emlékbeszéd Simon Sándorról, a MTA levelező tagjáról. MTA Műszaki Tudományok Osztályának ülése, Bp. MTA elnöki tanácsterem, 2000 szept. 14.

Farkas Ottó – Szücs László: Kutatási eredmények a gyakorlatban Magyar Tudomány Nagyja c. III. Konferencia. Dunaújváros, 2000. nov. 16.

Farkas Ottó – Szücs László – Lehoczki József – Cseh Ferenc: Adagolási rendszer op-timalizálása a nagyolvasztóban, a gázkihasználás fokozása érdekében. IX. Anyag- Energia- és Környezetgazdálkodás a Vaskohászatban c. Konferencia. Balatonszéplak, 2001. 09. 06-07.

Farkas Ottó – Szücs László – Tóth László – Cseh Ferenc: Az I. sz. nagyolvasztó opti-mális fúvóforma-átmérőjének elméleti és gyakorlati meghatározása. XIV. Or-szágos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia (Balatonszéplak 2002. 09. 12-13.)

Tóth L. Attila – Farkas Ottó: A környezetszennyezés csökkentésére irányuló kutatások a vasmetallurgiában. MeAKKK Konf. 2003. 06. 11. Miskolci Egyetem

Farkas Ottó: A DUNAFERR nyersvasgyártásának helyzete és helye a világ vaskohá-szatában. 50 éves a nyersvasgyártás Dunaújvárosban c. konferencia. 2004. 02.26.

Farkas Ottó: Búcsúbeszéd Horváth Zoltán professzor temetésén. Miskolc. 2004.

Farkas Ottó: A nyersvasgyártás CO-emissziója. MeAKKK Konf. 2005. 02. 25. Mis-kolci Egyetem.

Farkas Ottó: Korszerű vasérczsugorító eljárások a CO2-emisszió csökkentésének szol-gálatában. Előadás a DUNAFERR-ben működő vasérczsugorítómű 50 éves évfordulójára rendezett szakmai ankéton. Dunaújváros 2002.

Farkas Ottó: A tanszékalapító Kerpely Antal. Centenáriumi emlékülés. Miskolc, 2007. 09.21.

Farkas Ottó: A fajlagos C-fogyasztás csökkentését szolgáló vasmetallurgiai technoló-giai fejlesztések Országos Vas- és Acélgyártó konferencia DUNAFERR Zrt. Dunaújváros, 2008.05.16.

Farkas Ottó: Horváth Zoltán mellszobrának avató beszéde. ME, 2009. szeptember 25.

Farkas Ottó: Fejlesztési irányelvek a nyersvasgyártásban. Vaskohászati Konferencia. Miskolci Egyetem (MAB-Székház), 2010. február 26.

Farkas Ottó: Energiatakarékosság és CO2-emisszió csökkentés lehetőségei a vaskohómérnöki munkában. 2. Észak-magyarországi Műszaki Értelmiség Napja c. konferencia, MTA Miskolci Területi Bizottsága, Miskolc, 2010. május 18.

Farkas Ottó, Márkus Róbert, Grega Oszkár: Veszélyes hulladéknak minősülő ipari eredeti porok és más hulladékok veszélyességének megszüntetése, hasznosítási lehetősége-inek kidolgozása. XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyószentmiklós, 2011. március 31 – április 3.

Prof. Dr. Farkas Ottó
University of Miskolc
Faculty of Materials Science and Engineering
Institute of Metallurgy and Foundry Engineering
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. floor - Institute of Metallurgy and Foundry Engineering, University of Miskolc Tel.: 46/565-122 | E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2019 © Institute of Metallurgy and Foundry Engineering - Faculty of Materials Science and Engineering - University of Miskolc - All Rights Reserved.