Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
ARCHEOMETALLURGIA II.
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 28 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja és leírása:

A kurzus általános célja, hogy anyagmérnök és kohómérnök MSc hallgatók számára
speciális kiegészítő szakmai ismereteket nyújtson, amely által a mérnökhallgatók
interdiszciplináris jellegű tudást szereznek a vas előállításának, kezelésének, alakításának és
felhasználásának korabeli történetéről, technológiájáról, illetve a kapcsolódó régészeti
leletek, technikák műszaki vizsgálatairól. Az Archeometallurgia I. című kurzusban
elhangzott általános archeometallurgiai elvekre, sajátosságokra építve a két féléves tárgy
második kurzusa a vas archeometallurgiáját tárgyalja.
A fémes vas megismerésétől és elterjedésétől kezdve a vaskohászathoz, vasművességhez
kapcsolódó technikai-technológiai fejlődést tekinti át a különböző korszakok és kultúrák
mentén, a kezdetektől a 18. századig. Kiemelt hangsúlyt fektet a műhelyek, kemencék,
eszközök, illetve az alapanyagok, termékek, melléktermékek definiálására, bemutatására, a
tárgyalt fémek korabeli metallurgiai sajátosságainak változására térben és időben.
Mindemellett a tárgy prioritása a Kárpát-medencei középkori direkt vaskohászati eljárás
(bucaeljárás), annak jelentős hazai régészeti, ipartörténeti háttere miatt.
Ezáltal a kiegészítő szakirányt választó mérnökhallgatók hatékonyabban, célirányosabban
részt tudnak venni a régészetet segítő műszaki, anyagvizsgálati munkákban, amelyre az
igény az utóbbi évtizedekben – az anyagvizsgálati lehetőségek, módszerek fejlődésével – már
nem csak külföldön, de hazánkban is egyre intenzívebben jelentkezik.

nappali és levelező tantárgy kommunikációs dossziéja letölthető.

A tárgyhoz kapcsolódó digitális tananyag letölthető.

ARCHEOMETALLURGIA II.
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.