Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Dr. Török Béla szakirányvezető és az ARGUM kutatócsoport.">
Archeometallurgia I.
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 26 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja és leírása:

A kurzus általános célja, hogy anyagmérnök és kohómérnök MSc hallgatók számára speciális kiegészítő szakmai ismereteket nyújtson, amely által a mérnökhallgatók interdiszciplináris jellegű tudást szereznek a fémek előállításának, kezelésének, alakításának és felhasználásának korabeli történetéről, technológiájáról, illetve a kapcsolódó régészeti leletek, technikák műszaki vizsgálatairól. Az archeometallurgia – mint új, interdiszciplináris tudományág kutatási terület – tevékenységeinek definiálása, szervezeteinek bemutatása mellett a kurzus magába foglalja a fémelőállítás és feldolgozás kezdetektől a 17-18. századig tartó – a Kárpát-medencére fókuszált – technikájának, metallurgiai, fémkezelési és fémalakítási folyamatainak, tevékenységeinek, eszközeinek, anyagainak műszaki jellegű prezentálását, illetve az ehhez kapcsolódó régészeti vonatkozásokat, különös tekintettel a vonatkozó iparrégészeti leletekre, lelőhelyekre.
A kurzus különös tekintettel van a korabeli metallurgiai-fémalakítási technikák, az előkerült leletek iparrégészeti, ipartörténeti vonatkozásainak bemutatására, illetve összefoglaló jelleggel tárgyalja a vonatkozó régészeti emlékek műszaki vizsgálatainak jellemzőit.
A két féléves tárgy első kurzusa a réz és ötvözetei, illetve az ón, ólom és nemesfémek archeometallurgiáját tárgyalja. Külön hangsúlyt fektet a műhelyek, kemencék, eszközök, illetve az alapanyagok, termékek, melléktermékek definiálására, bemutatására, a tárgyalt fémek korabeli metallurgiai sajátosságainak változására térben és időben. Kitér a fémfeldolgozás, felhasználási területek, szállítás-elosztás, újrafelhasználás témaköreire is.
Ezáltal a kiegészítő szakirányt választó mérnökhallgatók hatékonyabban, célirányosabban részt tudnak venni a régészetet segítő műszaki, anyagvizsgálati munkákban, amelyre az igény az utóbbi évtizedekben – az anyagvizsgálati lehetőségek, módszerek fejlődésével – már nem csak külföldön, de hazánkban is egyre intenzívebben jelentkezik.

A tárgyhoz tartozó digitális tananyag letöltése.

A nappali és levelező  tárgy kommunikációs dossziéja letölthető.

Archeometallurgia I.
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.